ŚWIATOWY TYDZIEŃ KONTYNENCJI 2024 – REGULAMIN

ORGANIZATOR I PARTNER LOGISTYCZNY

 1. Organizatorem obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji 2024 w Polsce (dalej: “Wydarzenie“) jest Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” z siedzibą w Warszawie (00-805), przy ul. Chmielnej 132/134,  wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276415, posługujące się numerem NIP: 527-256-97-16, zwane w dalszej części Regulaminu “Organizatorem“.
 2. Partnerem Logistycznym Wydarzenia jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-517), przy ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524780, posługująca się numerem NIP: 701-043-99-71, zwana w dalszej części Regulaminu “Partnerem Logistycznym“.

FORMUŁA WYDARZENIA

 1. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnej i online.
 2. Uczestnicy Wydarzenia mogą wybrać formę stacjonarną, która będzie mieć miejsce w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 94/98 lub uczestniczyć online w interaktywnej transmisji “na żywo”, która będzie dostępna bezpłatnie po zalogowaniu na dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej Partnera Technicznego MEETING15®.

UCZESTNICTWO ONLINE

 1. Warunkiem udziału online w Wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:  www.wcw2024.pl.
 2. Udział online w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. Liczba Uczestników online Wydarzenia jest nieograniczona.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa online w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby zarejestrowane na Wydarzenie będą mogły zadawać pytania uczestnikom sesji oraz korzystać z materiałów przygotowanych przez Organizatora.
 6. Osoby niezarejestrowane na Wydarzenie będą mogły obejrzeć transmisję Wydarzenia udostępnioną po Wydarzeniu na kanale Organizatora w serwisie YouTube.

UCZESTNICTWO STACJONARNE

 1. Warunkiem udziału stacjonarnego w Wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej:  www.wcw2024.pl.
 2. Udział stacjonarny w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. Liczba Uczestników stacjonarnych Wydarzenia jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa stacjonarnego w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Wydarzenie oraz noclegów.
 6. Warunkiem wstępu na Wydarzenie jest potwierdzenie przybycia w dedykowanym punkcie rejestracji Uczestników.
 7. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wewnętrznych, zasad bezpieczeństwa BHP i PPoż. i innych zasad panujących w obiekcie, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 8. Każdy uczestnik przed wejściem na salę, w której odbywa się Wydarzenie powinien posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w dedykowanym punkcie rejestracji Uczestników.
 9. Zarejestrowani uczestnicy będą uprawnieni do zadawania pytań podczas sesji oraz do otrzymania materiałów przygotowanych dla uczestników przez Organizatora i Partnerów Wydarzenia.
 10. Wydarzenie zostanie nagrane, następnie udostępnione do odtworzenia po Wydarzeniu na kanale Organizatora w serwisie YouTube.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA STACJONARNEGO

 1. Organizator będzie dokumentować przebieg Wydarzenia poprzez fotografowanie i filmowanie.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa stacjonarnego w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z Wydarzenia, w szczególności na stronie internetowej i w social mediach Organizatora oraz innych materiałach pokonferencyjnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator i Partner Logistyczny przetwarzają dane osobowe Uczestników podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu i w związku tym informują: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych są Organizator oraz Partner Logistyczny.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.
 4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu:
  • uczestnictwa w Wydarzeniu oraz w celu obsługi tego uczestnictwa,
  • informowania  Uczestnika o innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora w kolejnych latach.
 5. Dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne – brak podania danych uniemożliwia jednak realizację ww. celów przetwarzania, tj. uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Wydarzeniu.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować Administratorem pod adresem: zg@uroconti.pl.

ZMIANY TERMINU I PROGRAMU WYDARZENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, z zastrzeżeniem, że zmiany w programie będą widoczne na stronie internetowej Wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia powodu zdarzeń losowych, od niego niezależnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do interaktywnej transmisji Wydarzenia wynikającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Uczestników najpóźniej 7 dni przed planowaną datą Wydarzenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Wydarzenia nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Organizator posiada prawa autorskie, majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie Wydarzenia. 
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.